Innkalling til årsmøte 2020

Til alle medlemmer i Vålerenga Fotball Elite.

Styret i Vålerenga Fotball Elite inviterer medlemmene til årsmøte onsdag 11. mars på Intility Arena. Det vil avholdes et medlemsmøte i forkant av selve årsmøtet.

Vi starter medlemsmøtet kl. 18.00, så avholdes årsmøtet umiddelbart etterpå (ca. kl. 19.00, for dem som kun ønsker å delta på årsmøtet). Møtene vil avholdes på Intility Arena, i møterommet i 0. etasje. Inngang fra presseinngangen på Plan 0 eller inngang A på Plan 1.

Les mer om hvordan du blir medlem og agenda for medlemsmøte her. 
 
I henhold til vedtektene skal årsmøtet behandle følgende saker:

 1. Godkjenne de stemmeberettigede.
 2. Velge dirigent, referent, samt 2 medlemmer til å underskrive protokollen.
 3. Godkjenne innkallingen, sakliste og forretningsorden.
 4. Behandle klubbens årsberetning.
 5. Behandle klubbens regnskap, styrets beretning, kontrollkomiteens beretning og revisors beretning.
 6. Behandle forslag og saker. 
 7. Fastsette medlemskontingent på minst kr. 100, og treningsavgift, eller gi styret fullmakt til å sette treningsavgift.
 8. Vedta klubbens budsjett.
 9. Behandle klubbens organisasjonsplan.
 10. Foreta følgende valg:
  1. Leder og nestleder
  2. styremedlemmer og 1 varamedlem
  3. Øvrige valg i henhold til årsmøtevedtatt organisasjonsplan, jf. pkt. 9.
  4. Kontrollkomité med minst 2 medlemmer. 
  5. Representanter til ting og møter i de organisasjonsledd klubben har representasjonsrett eller gi styret     fullmakt til å oppnevne representantene.
  6. Valgkomité med leder og 2 medlemmer og 1 varamedlem for neste årsmøte.
 11. Engasjere statsautorisert/registrert revisor til å revidere klubbens regnskap.

Forslag som skal behandles av årsmøtet må være sendt til styret senest to uker før årsmøtet, det vil si den 26. februar 2020. Forslag kan sendes inn til medlem@vif.no eller baardseng@yahoo.no.
 
Fullstendig saksliste og andre nødvendige saksdokumenter med forslag vil være tilgjengelig for medlemmene senest én uke før årsmøtet. De kan hentes i resepsjonen vår i 5. etasje på Intility Arena eller tilsendes per e-post på forespørsel til medlem@vif.no.
 
Alle medlemmer av VFE er velkommen på årsmøtet. Husk at for å ha stemmerett og være valgbar må man ha vært medlem av idrettslaget i minst én måned og ha oppfylt medlemsforpliktene jf. våre vedtekter § 16(2) jf. § 3(1). Innmeldelse skjer enten i Sjappa eller på nett via http://medlem.vif.no

Vel møtt!

Thomas N Baardseng
Styrets leder 

Innkallelsen er også sendt til alle medlemmer på registrerte e-postadresser i medlemsdatabasen. Dersom du ikke har fått mail, vennligst sjekk at du har rett e-post-adresse registrert her: http://medlem.vif.no/

Annonse fra Eliteserien: